Κωδικός εισόδου

Άδεια χρήσης

Όροι χρήσης
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε για λογαριασμό του ψηφιακού καταστήματος διάθεσης φωτογραφιών levo.gr («ο Δικτυακός Τόπος», "Website"). Με την πρόσβαση και χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες:
• Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου
Ο Δικτυακός Τόπος και όλο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, λογοτύπων και άλλου υλικού, και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο ανωτέρω υλικό, είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των δικαιοπαρόχων αυτής. Το σήμα "levo.gr" και κάποια άλλα σήματα που εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Ο Δικτυακός Τόπος ή οποιοδήποτε μέρος αυτού δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πουληθεί, μεταπωληθεί ή εκμεταλλευθεί εμπορικά για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγκριση από την Εταιρεία.
• Σύνδεσμοι
Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η Εταιρεία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους προς διευκόλυνσή σας και δεν είναι υπεύθυνη για τις ενέργειες και πράξεις αυτών των ανεξάρτητων δικτυακών τόπων. Η ύπαρξη αυτών των συνδέσμων σε καμία περίπτωση δε σημαίνει την αποδοχή μας ή υποστήριξη του περιεχομένου, των διαφημίσεων, των προϊόντων, των υπηρεσιών, της πολιτικής ή οποιουδήποτε υλικού που εμφανίζεται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους.
• Αποποίηση Ευθύνης
Το levo.gr δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την επάρκεια, καταλληλότητα, τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της και για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αυτών στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της παροχής προς τους χρήστες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν αξιώσεις αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση το levo.gr ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών ή και οποιουδήποτε τρίτου για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία η οποία οφείλεται ή αφορά στην πρόσβαση ή/ και χρήση του Website και τα αγαθά που αποκτήθηκαν μέσω αυτού.
• Γενικοί όροι
- Ο παρών Δικτυακός Τόπος και το περιεχόμενό του, παρέχεται «ως έχει», χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ή εγγυοδοτική δήλωση, ούτε έμμεση ούτε άμεση, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριζομένων σε εγγυήσεις ή νομίμους τίτλους και έμμεση εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.
- Η απεικόνιση των φωτογραφιών είναι ενδεικτική και χαμηλής ανάλυσης στο website. Το προϊόν που παραδίδεται είναι υψηλής ανάλυσης μετά από κατάλληλη επεξεργασία ή/και εκτύπωση.
- Το website επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς.
- Μη αποδοχή των παρόντων όρων ή παραβίαση αυτών εν όλω ή εν μέρει παρέχει το δικαίωμα στο levo.gr να απορρίψει την παραγγελία συγκεκριμένου χρήστη ή/και να αποκλείσει την πρόσβαση στο Website και στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού.
- Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στo levo.gr συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. To levo.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές αυτές.
- Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του levo.gr διέπονται και προστατεύονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας του καταναλωτή (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
- Οι σχέσεις μεταξύ χρηστών και του Website διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση της όποιας διαφοράς σχετικά είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Διασφάλιση Απορρήτου
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε για λογαριασμό του ψηφιακού καταστήματος διάθεσης φωτογραφιών levo.gr («ο Δικτυακός Τόπος», "Website"). Με την πρόσβαση και χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες:
• Η πρόσβαση στο Website και η λήψη των προβαλλομένων σε αυτό αγαθών προϋποθέτει τη γνωστοποίηση από τους χρήστες προς το levo.gr των στοιχείων που κατά την κρίση των διαχειριστών του είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή και λήψη των αιτουμένων αγαθών.
• Οι χρήστες οφείλουν να γνωστοποιούν στο levo.gr το σύνολο των αληθών στοιχείων που απαιτούνται κατά την κρίση των διαχειριστών του για την ολοκλήρωση της παροχής όπως π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων κάθε χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που οικειοθελώς εισάγει για το σκοπό της λήψης των αιτουμένων αγαθών.
• Το levo.gr συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ο εκάστοτε χρήστης γνωστοποιεί με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/ και των απαντήσεών του στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διενεργεί το levo.gr και οικειοθελώς μπορούν να συμμετέχουν οι χρήστες.
• Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που δηλώνει κάθε χρήστης στο levo.gr αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και η προμήθεια των αγαθών που αιτείται μέσω του website, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/ και η επεξεργασία τους.
• To levo.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει οποιοσδήποτε χρήστης για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του καθώς και σχετικών προσφορών ή/ και ανακοινώσεων, εφόσον ο συγκεκριμένος χρήστης έχει συγκατατεθεί σχετικά.
• Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από το levo.gr μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@levo.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει στο levo.gr αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ».
• H συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούν οι χρήστες στο levo.gr συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν.
• Οι διαχειριστές του levo.gr επιτρέπουν την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/ και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας.
• Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο levo.gr προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα στις φωτογραφίες ανήκουν στους δημιουργούς και παρέχονται από το levo.gr - Για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει κάθε αναπαραγωγή να συνοδεύεται από την παρακάτω μορφή: Xρήση της φωτογραφίας σε έντυπο, ηλεκτρονικό ή οποιοδήποτε άλλο μέσο πρέπει να εμφανίζεται το όνομα «του δημιουργού/ levo.gr» μέσα στη φωτογραφία. Θα πρέπει να μας εξοφλείτε πριν από κάθε χρήση της φωτογραφίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα χρεωθείτε επιπλεόν 100% του αρχικού κόστους παροχής της άδειας χρήσης. Οι εικόνες απαγορεύεται να αλλοιωθούν, να γίνει προσθήκη ή διαγραφή σε μέρος αυτών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας. Θα πρέπει ακόμη να μας παρέχετε ένα αντίγραφο της έκδοσης της υπό εμφάνιση/παρουσίαση της φωτογραφίας.
• Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τους Τρίτους Παρόχους καθορίζεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους που οι ίδιοι διαμορφώνουν και γνωστοποιούν και το levo.gr ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.
• Το levo.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιούνται κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.
• Να σημειωθεί ότι δεν αποθηκεύονται τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών ή του λογαριασμού PAYPAL στα ηλεκτρονικά συστήματα του levo.gr καθώς η υπεξαίρεσή τους από τρίτους είναι πρακτικά αδύνατη. H εκκαθάριση της συναλλαγής σας, αν επιλέξετε να πραγματοποιήσετε πληρωμή με την πιστωτική σας κάρτα, γίνεται στο ασφαλές δικτυακό περιβάλλον της Viva Payments ή της PAYPAL.
copyright 2013